O klasteru „Drina–Drvo“

Home / O klasteru „Drina–Drvo“

Misija

Misija Udruženja je da objedinjavajući sve relevantne faktore u oblasti šumarstva i drvoprerade putem pružanja usluga u obezbjeđenju informacija, poslovnih kontakata i predstavljanja klastera, doprinese boljoj konkurentnosti sektora uz primjenu savremenih tehnoloških i ekoloških principa te otvaranje mogućnosti za kreiranje novih radnih mjesta sa jednakim šansama za sve.

Vizija

Pravilnim menadžmentom i usvajanjem evropskih standarda, u šumarstvu i drvnoj industriji, steći će se razvijeni pristupi koji vrednuju i štite funkciju šuma sa aspekta zastite okoliša i biodiverziteta. Poboljšanje produktivnosti u šumarstvima i drvoprerađivačkim preduzećima će rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta.

Ciljevi

 • kreiranje i sprovođenje strategije zajedničkog nastupa članova na tržištu;
 • ažurno informisanje članova o aktuelnim trendovima u privredi;
 • pružanje informacija članovima o stanju te prognozama na domaćem i stranom tržištu;
 • promovisanje proizvoda članova na domaćem i stranom tržištu, kroz direktne kontakte ili na drugi odgovarajući način;
 • organizovanje, samostalno i zajedno sa drugim organizacijama, stručnih skupova, savjetovanja, seminara i drugih oblika stručnog obrazovanja za članove u skladu sa ciljevima Klastera;
 • istraživanje tržišta, praćenje trendova i pribavljanje informacija o novim tehnologijama i opremi za drvoprerađivačku djelatnost;
 • praćenje međunarodnih tendera za dodjelu finansijskih i materijalnih sredstava u vidu kreditnih linija, donacija i grantova;
 • borba protiv nelojalne konkurencije i monopola;
 • podržavanje zajedničkog lanca snabdijevanja;
 • organizovanje sistematsko-stručnog usavršavanja ključnih kadrova članova;
 • prezentacija i zastupanje članova u odnosima sa zvaničnim institucijama Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kao i u odnosima s drugim pravnim licima, kako u zemlji tako i u inostranstvu;
 • organizovanje zajedničkih nastupa članova na sajmovima i okupljanjima privrednika u zemlji i inostranstvu.

Razvojna uloga

 • dovoljnosti i kvalitetu domaćih sirovina;
 • rastućoj tražnji proizvoda od drveta na tržištima razvijenih zemalja u svijetu, posebno u EU;
 • relativno dobrom stanju potrebnih potencijala;
 • tekućoj cjenovnoj konkurentnosti i mogućnostima za dostizanje necjenovne konkurentnosti proizvoda;
 • ostvarivoj strategiji izvoza;
 • uvjerenju da će se ostvariti i održati proizvodno i izvozno–stimulativni ambijent u regiji