Šumsko gazdinstvo “Milići” Milići

Home / Šumarstva gazdinstva u regiji Birač / Šumsko gazdinstvo “Milići” Milići
Naziv preduzeća: JP “Šume Republike Srpske” a.d. Banja Luka Šumsko gazdinstvo “Milići” Milići
Godina osnivanja i vlasništvo: 2016. godina, državno–javno preduzeće.
Djelatnost: Uzgoj, zaštita i korištenje šuma (državne šume) i gazdovanje privatnim šumama.
Interesi za partnerstva: Postoji interes Uprave za saradnju kako u oblasti šumarstva, tako i u oblasti zaštite životne sredine i turizma.
Kontakt podaci:
– Direktor: Igor Golić dipl.inž.šum.
– Adresa: Takovska 1, 75446 Milići, BiH
– Tel./fax: +387 (0)56 490 331;
– E-mail: milici@sumers.org
– Web: www.sumers.org

Površina šuma i šumskog zemljišta ovog Gazdinstva je 12.366,76 ha, od toga su:

visoke ekonomske šume, 6.760,56 ha
54,67%

visoke degradirane šume, 1.025,23 ha
8,29%

šumske kulture, 1.036,97 ha
8,39%

izdanačke šume, 1.006,65 ha
8,14%

površine nepodesne za pošumljavanje i gazdovanje 1.667,06 ha
13,48%

površine bez šume (goleti), 59,56 ha
0,48%

uzurpacije, 810,73 ha
6,55%

SG MilićiGodišnji sječivi etat za period 2011-2020 godine je oko 45.659 m3 sveukupne drvne mase, odnosno oko 31.000 m3 neto drvne mase, a siječe se oko 26.000 m3 šumskih drvnih sortimenata. Zaliha drvne mase na površinama na kojima se gazduje iznosi 2.634.779 m3 , od čega su liščari 71,82% i četinari 28,18%. Prosječni zapreminski godišnji prirast je oko 8 m3/ha. Otvorenost šuma kamionskim putevima je 18 km/1000 ha. Godišnje se pošumioko 4 ha sadnicama lišćara i četinara. Od lišćara se uzgajaju: javor, jasen i hrast; a od četinara: bijeli bor, crni bor i smrča. Uprava ima 41 stalno zaposlena radnika i po potrebi angažuje sezonske radnike zapomoćne poslove.

Javno preduzeće šumarstva “Šume Republike Srpske” posjeduje prestižni FSC certifikat, a u sklopu njih i ŠG “Milići” gazduje po FSC pravilima. Osnovni proizvodi su šumski drvni sortimenti, odnosno trupci lišćara i četinara, kao i celulozno i ogrevno drvo. Ovi proizvodi su ulazna komponenta preduzećima primarne prerade drveta. Godišne se siječe oko 10.000 m3 trupaca lišćara (bukva i javor), oko 3.000 m3 trupaca četinara (jela i smrča), oko 6.000 m3 celuloznog drveta, a ostalo je ogrijevno i rudno drvo.

Sg Milići zgradaCjelokupna količina proizvedenih šumskih drvnih sortimenata, a tu pre svega mislimo na trupce četinara i lišićara, plasira se na lokalnom tržištu, uglavnom lokalnim pilanama na području opštine Milići, dok se manje vredni sortimenti plasiraju na tržište Federacije BiH (Celuloza četinara–Maglaj) kao i podmirivanje većih gradskih sredina ogrevom (Zvornik, Bijeljina).